Kruimelpad DSV MCF > Uw voordelen > Projectmanagement > Prince2

PRINCE2 projectmanagement van het allerhoogste niveau

PRINCE2

PRINCE2 is een bewezen projectmanagementmethode die in veel landen in Europa wordt toegepast. Het is qua flexibiliteit zo opgezet dat het toepasbaar is op bijna alle projecten, groot en klein.

Kenmerken van PRINCE2

Deze methodiek is erop gericht bij projecten vijf eigenschappen te onderscheiden, en de eventuele daaraan gerelateerde problemen op te lossen.

1. Verandering bewerkstelligen terwijl lijnactiviteiten gewoon doorgaan.
2. Tijdelijkheid, met een vast begin én einde.
3. Multidisciplinairiteit
4. Uniciteit van elk project.
5. Onzekerheid beperken:

Het uitgangspunt van deze methode is dat beslissingsbevoegden alleen bij elkaar komen als het project buiten de vooraf gestelde limieten qua doorlooptijd of investering dreigt te gaan.

…     

……..PRINCE2: 7 principes
7 thema’s
7 processen
PRINCE2

De basis van PRINCE2

 

1. Voortdurende businessrechtvaardiging
Een Project moet een valide reden hebben. Deze moet vooraf vastgelegd en goedgekeurd te worden in een zogenaamde Business Case. De Business Case wordt voortdurend gemonitord en bijgewerkt.

2. Leren van ervaringen
Project Teams die PRINCE2 gebruiken worden geacht voortdurend te leren van (eigen) ervaringen. Dit houdt in dat gedurende de uitvoering van het project constant gekeken wordt hoe zaken beter kunnen worden uitgevoerd.

3. Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden
In een PRINCE2 project zijn taken, rollen en verantwoordelijkheden helder beschreven. Daar horen ook de bijbehorende bevoegdheden bij om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen. PRINCE2 houdt rekening met de belangen van de leverancier, de gebruiker én de organisatie.

4. Managen per fase
Een Project wordt in overzienbare fases opgeknipt> Iedere fase dient eerst te worden afgesloten, alvorens de volgende fase kan beginnen. Bij het afsluiten van een fase wordt een document met de resultaten van die fase opgeleverd. Dat kan dan vergeleken worden met de uitgangspunten. Dit geeft de mogelijkheid tot bijsturing.

5. Manage by Exception
Om efficiënt en effectief gebruik te maken van managementaandacht worden verantwoordelijkheden gedelegeerd met de bijbehorende speelruimte. Pas als de toleranties op een bepaald niveau overschreden dreigen te worden, wordt het hogere niveau van management ingeschakeld.

6. Productgericht plannen
De focus ligt op het definiëren van de producten die opgeleverd moeten worden, met de bijbehorende kwaliteitscriteria waaraan die producten moeten voldoen. Met andere woorden: het ‘wat’ staat centraal en niet het ‘hoe’.

7. Aanpassen aan de projectomgeving
De PRINCE2 methodiek biedt middelen om een project van elke omvang of complexiteit te managen. Die volledigheid brengt met zich mee dat de methodiek per project op maat gemaakt wordt.