Kruimelpad DSV MCF > Kennis portaal > Leveringsvoorwaarden

Onze algemene leveringsvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen gelden deze voorwaarden voor elk verkoop- en/of leveringscontract tussen DSV Multi-Channel Fulfilment BV en haar opdrachtgevers, alsmede op de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen.

In bijgaand document treft u de volgende onderwerpen aan:

  • Offertes en tot standkoming overeenkomst
  • Leveringen
  • Betalingen
  • Recht van teruggave
  • Eigendomsvoorbehouden
  • Zekerheden
  • Reclames en aansprakelijkheid
  • Overmacht
  • Opschorting van werkzaamheden
  • Toepasselijk recht en bevoegd rechter

Een en ander zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.

Klik hier om onze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden te downloaden.