Kruimelpad DSV MCF > Kennis portaal > Fulfilment definities

Alle fulfilment definities op een rij

Fulfilment is een vak. En, zoals bij zoveel specialistische vakken, kent ook de fulfilment branche z’n eigen vakjargon.

Wij pretenderen niet dat onderstaand overzicht een totaaloverzicht is van alle gangbare fulfilment woorden. Maar wij hopen u hiermee wel wat meer inzicht te hebben gegeven in de meeste branche-specifieke fulfilment definities. Mocht u woorden missen, dan horen wij dat graag!

PS: U kunt ook het zoekvenster rechtsboven gebruiken om het zoeken te vergemakkelijken.

800-nummer
Een neutraal, niet kengetal gebonden telefoonnummer dat speciaal voor een klant wordt aangevraagd. De kosten van de gesprekken zijn voor rekening van de klant. Goedkeuring van de OPTA is vereist. De gebruiksduur is contractueel vastgelegd met KPN.

0900-nummer
Een neutraal, niet kengetal gebonden telefoonnummer dat speciaal voor een klant wordt aangevraagd. De kosten van de gesprekken zijn voor rekening van de consument. Goedkeuring van de OPTA is vereist. De gebruiksduur is contractueel vastgelegd met KPN.

3PL/4PL
De mate van keten integratie bij logistieke dienstverleners. Bij 3 PL wordt het vervoer nog uitbesteed aan een externe partij. Bij 4 PL heb je een volledige ketenregie functie als bedrijf.

5S Model
De 5S methode is een gestructureerd programma om aan “Werkplekorganisatie en standaardisatie” te doen. Het bevordert teamwork, eigenaarschap en (zelf)discipline van alle medewerkers en werkt daardoor zeer motiverend. 5S bevordert veiligheid, overzicht, een betere manier van werken, verhoging van de productkwaliteit en het gevoel dat de gebruikers hun werkplek volledig onder controle hebben.

Aankoopbewijs
Een duidelijke kassabon, factuur, of een vergelijkbaar document aan de hand waarvan is vast te stellen dat een inzender recht heeft op een tegenprestatie.

Aanloopkosten
Kosten die gemaakt moeten worden om een nieuwe dienst, activiteit, project of werkzaamheden te kunnen beginnen.

Aanlooptijd
De tijd die verstrijkt tussen het besluit tot het opstarten van een activiteit en de oplevering ten behoeve van een normale bedrijfstoestand.

Aanmaning
Een telefonisch, schriftelijk of elektronisch verzoek om, na een eerder mislukte poging tot het incasseren van een overeengekomen bedrag, alsnog het openstaande bedrag binnen een bepaalde periode te voldoen.

Abonnement
Het door inschrijving verzekerd zijn van het regelmatig ontvangen van een artikel of het gebruik kunnen maken van (een) dienst(en).

Acceptgiro
Een niet gegarandeerd, vooraf vervaardigd overschrijfformulier ten behoeve van het overmaken van geldbedragen naar een bank- of girorekening.

Actie
Een afgeronde, kortstondige verzameling fulfilment werkzaamheden.

Actief product
Een artikel waarvan in de afgelopen 3 maanden inkomende of uitgaande goederenbewegingen hebben plaatsgevonden.

Actierekening
Een speciaal voor een klant geopende derdenrekening waarop alle bij een project cq. actie behorende financiële transacties plaatsvinden.

Activiteitenregister
Dit register is gekoppeld aan de projectsheet. Per onderdeel wat ingeregeld kan een verantwoordelijke worden ingegeven. Deze is ook verantwoordelijk voor de afhandeling van dit onderdeel. De PM’er is verantwoordelijk voor de aanmaak en het beheer van de projectsheet.

Adresdrager
Een document of etiket waarop de naam, het adres en de woonplaats van de beoogde ontvanger vermeld staan, eventueel aangevuld met een retouradres.

Afboeken
Het als verlies boeken van een niet te incasseren bedrag.

Afpunten
Het tegen elkaar wegboeken van een positief en negatief bedragen waarvan de som 0 is.

Afwijkende inzending
Een ontvangen schriftelijke of elektronische inzending die incompleet is of niet voldoet aan de minimale vereiste om tot verwerking daarvan over te kunnen gaan.

Antwoordkaart
Een responsemiddel aan de hand waarvan een (potentiële) klant een wens of bestelling kenbaar kan maken. Om deze zonder envelop te mogen verzenden dient deze minimaal 9 x 14 cm en maximaal 16,2 x 16,2 te zijn.

Antwoordnummer
Een door PostNL geboden dienst die een verzender in staat stelt om zonder postzegel of frankering een poststuk te verzenden. Voor het verwerken en registreren daarvan brengt PostNL een financiële toeslag in rekening.

Applicatie
De software waar u als gebruiker bepaalde taken mee kunt uitvoeren, zoals Word of Excel. Dit in tegenstelling tot Windows dat een computerbesturingsyteem is.

Artikel
Een product, document of bijlage of een samengestelde hoeveelheid of combinatie daarvan die door S&H als één eenheid in één maat, uitvoering en/of kleurstelling ter  fulfilment in het automatiseringssysteem wordt opgenomen.

Artikel interface
Een interface welke mogelijk maakt voor de klant om nieuwe artikelen bij S&H in het systeem aan te melden middels een interface verbinding.

Artikelnummer
De codering die behoort bij één of meerdere artikelen met identieke eigenschappen.

Auto-interface
Een interface die zo geprogrammeerd is dat zonder verdere bemoeienis van mensen automatisch zijn taken kan verrichten.

AVC
Algemene Vervoer Condities. Onder deze condities is bijv. vaak de waarde van de vracht verzekerd tegen een vaste prijs per kg.

AVG
Binnenlandse pakketzendingen conform de Algemene Voorwaarden voor Goederenvervoer. Is een onderdeel van de algemene voorwaarden.

AVP
Algemene voorwaarden voor het opgedragen Postvervoer. Is een onderdeel van de algemene voorwaarden.

Back-office
Een administratieve eenheid of applicatie die het beheer en onderhoud uitvoert voor een (deel van) een actie of project.

Back-up beschrijving
Werkbeschrijving op klantniveau bedoelt voor de persoon die back-up is van de betreffende projectmanager die afwezig is.

Bandbreedte
De hoeveelheid gegevens die een communicatiesysteem tegelijkertijd kan vervoeren.

Bankkosten
De kosten die een financiële instelling in rekening brengt voor het uitvoeren en administreren van geldtransacties, het beheren van de daarbij behorende bankrekening(en) en eventuele debetrentes.

Barcode
Reeks van verticale streepjes die gecodeerde gegevens bevat over het artikel waarop de code voorkomt en die met behulp van een laserstraal door een computer kan worden verwerkt.

Batch
Een verzameld aantal soortgelijke bewerkingen.

Batchverwerking
Een procedure waarbij transacties voor enige tijd worden opgeslagen voordat ze ter uitvoering worden doorgestuurd (zie ook run) .

Belstuk
Een poststuk die vanwege de omvang of aanvullende dienst niet door een bezorger via de brievenbus kan worden afgeleverd.

Benchmark
Benchmarking is systematisch onderzoek naar de prestaties en de onderliggende processen en methoden van een of meer leidende referentieorganisaties op een bepaald gebied, en de vergelijking van de eigen prestaties en werkmethoden met deze “best practice”, met het doel om de eigen prestaties te plaatsen en te verbeteren.

Bestand
Een verzameling gegevens die tezamen een eenheid vormt.

Bestandselectie
De werkzaamheden verbonden aan het aan de hand van specifieke kenmerken groeperen van een deel van de gegevens in een bestand.

Besteleenheid
De standaard eenheid waarvan de klant heeft bepaald dat een artikel samengesteld en in opdracht genomen moet worden, en als zodanig als basiseenheid in het systeem vermeld staat.

Bestelregel
Een hoeveelheid identieke artikelen die gelijktijdig via eenzelfde responsemiddel door S&H wordt ontvangen.

BIC
De Bank Identifier Code, afgekort BIC, is een code die wordt gebruikt bij grensoverschrijdend betalingsverkeer om een bank te identificeren.

Blokpallet
Een pallet met van 100 of 120 cm breed en 120 cm diep.

Borg
Een financiële zekerheidstelling, of een onderpand die qua executiewaarde een zelfde doel dient, om (toekomstige) verplichtingen te kunnen voldoen.

BPO
Business Proces Outsourcing, hetgeen het uitbesteden van bepaalde uitvoerende taken aan derden betekent.

Brief
Een gericht fysiek of elektronisch document dat een boodschap bevat.

Briefing
Een mondelinge instructie.

B-to-B
Een internationale aanduiding voor Business-to-Business (bedrijven aan bedrijven). Meestal betreft het hier bedrijven die specifiek zaken doen met andere bedrijven.

B-to-C
Een internationale aanduiding voor Business-to-Consumer (bedrijven aan consumenten). Meestal betreft het hier bedrijven die specifiek zaken doen met consumenten

Bug
Een bug is een fout in een computerprogramma, waardoor het zijn functie niet of niet goed vervult of waardoor het openstaat voor misbruik.

Bulkopslag
De opslag van de voorraad van een artikel dat, op basis van de werkelijke verwachte voorraadbehoefte aan de hand van een gepland bestelgedrag, meer bedraagt dan een doorlooptijd van 1 maand.

Bulkorder
Opdrachten tot verzending van hoeveelheden van een of meerdere één of meerdere artikelen in omverpakkingen die een veelvoud zijn van de reguliere af te nemen eenheden.

Busstuk
Een poststuk die vanwege de omvang door een bezorger via de brievenbus kan worden afgeleverd. De minimum afmetingen zijn 9 x 14 cm en de maximale afmetingen bedragen 3,2 x 26,5 x 38 cm en 3 kg.

Cadeaupapier
Een extra papierverpakking conform de S&H standaard, die uitstraling en/of emotionele waarde toevoegt aan een artikel of zending.

Callcenter
Een verzameling werkplekken die er op ingericht zijn om voor en namens meerdere klanten, telefoongesprekken te voeren met hun klanten.

Capaciteit
De maximale prestatie die iemand of iets kan leveren.

Cashrefund
Het, op basis van een (re)actie van een consument die aan door de klant bepaalde voorwaarde voldoet, uitbetalen van een vooraf vastgesteld bedrag.

Checklist
Een overzicht aan de hand waarvan gecontroleerd kan worden of bepaalde zaken aanwezig en/of uitgevoerd zijn.

Colli
Meerdere verpakkingen cq. verzendeenheden die aan een zelfde ontvanger verzonden dient te worden.

Collo
Een enkel exemplaar van een verpakking cq. verzendeenheden dat verzonden dient te worden.

Combola
Een vaste combinatie van een document en een acceptgiro.

Communicatielijnen
De route waarlangs communicatie van de ene naar een andere persoon gaat.

Competentie
Bevoegdheid tot handelen of oordelen.

Configuratie
Een geheel van apparaten en programmatuur dat samen een systeem vormt.

Configureren
Het afstemmen van apparaten en programmatuur tot één geheel.

Consignatie
Het in handen stellen van goederen tot verkoop voor rekening van de afzender.

Controle
Het dusdanig grip hebben op een situatie dat men passende maatregelen kan nemen om de goede voortgang daarvan veilig te stellen.

Controleren
Het toezicht houden op en, indien nodig, onderzoeken om te verifiëren of iets aan de voorschriften voldoet.

Converteren
Het omzetten van gegevens naar een formaat en opbouw zodat het systeem van de ontvanger die gegevens kan inlezen en verwerken.

Credit
Een tegoed van een klant.

Creditcard
Een officiële kaart waarmee men op krediet kan kopen.

Creditering
Een tegoed op iemands rekening bijschrijven.

Creditnota
Het document behorende bij een creditorder.

Creditorder
Een in het systeem ingevoerde opdracht met als doel een boekhoudkundig tegoed te creëren voor een consument.

Cross-dock artikelen
Artikelen die:
● niet standaard op voorraad liggen;
● uitsluitend worden aangeleverd naar aanleiding van een bestelling van een afnemer daarvoor;
● direct na ontvangst uitgeleverd kunnen worden;
● zonder verdere sorteerslag af te handelen zijn.

Databasebeheer
Het beheer en onderhoud van een databestand.

Databasemarketing
Het creëren van speciale aanbiedingen voor een geselecteerde groep klanten op basis van informatie uit een database.

Databestand
Een verzameling gegevens die tezamen een eenheid vormt.

Dataconversie
Het omzetten van gegevens naar een formaat en opbouw zodat het systeem van de ontvanger die gegevens kan inlezen en verwerken.

Datadump
Het verstrekken van een hoeveelheid gegevens conform een basis lay-out, zonder dat een en ander tot informatie verwerkt is zodat de klant die gegevens zelf nader kan bewerken en analyseren.

Data-integriteit
De betrouwbaarheid en controleerbaarheid van gegevens(stromen).

Data-mining
Het met behulp van statistische hulpmiddelen opsporen van patronen die commercieel gezien interessant zijn.

Datawarehouse
Een centrale database die toegang geeft tot alle informatie binnen een bedrijf.

Deadline
Een tijdslimiet waarbinnen iets gereed moet zijn.

Debet
Een schuldvordering op iemand.

Dedicated
Een medewerk(st)er die gericht tot taak heeft alleen voor een specifieke klant werkzaamheden te verrichten.

Derdenrekening
Een derdenrekening is een `rekening` voor gelden die toekomen aan derden. De derdenrekening is een bankrekening die wordt gebruikt door personen en bedrijven die namens anderen gelden ontvangen. Bijvoorbeeld advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus.

Doorschakelen
Het automatisch naar een ander toestel of andere locatie doorverbinden van een inkomend telefoongesprek.

Detailcontrole
Een gedetailleerde inslagcontrole op stuksniveau, of op specifieke onderdelen en/of eigenschappen van een artikel.

Detail fulfilment
Fulfilment van wisselende eenheden artikelen kleiner dan het aantal van een omverpakkingstandaard.

Digitaal Logboek
Een logboek welke beschikbaar wordt gemaakt voor de klant. Hierin staan verschillende rapportages vermeld, zoals doorlooptijden, voorraadcontroles, aantal aanmaningen, etc. (wordt ook wel ‘dashboard’ genoemd)

Disintermediation
Het weghalen van tussenpersonen in transacties door delen van die transacties digitaal te laten verlopen.

Doorlooptijd
De tijd die verstrijkt tussen het begin van werkzaamheden en de oplevering daarvan ten behoeve van de volgende fase in een proces.

Downloaden
Het binnenhalen en op je eigen harde schijf plaatsen van bestanden vanaf een andere computer.

Dupliceren
Iets wat identiek gelijk is aan de bron.

E-Invoicing
Online presenteren van facturen en orderhistorie.

EDI
Electronic Data Interchange. Informatie overdracht tussen bedrijven op basis van een reeks standaards.

EDP
Electronic Data Processing is de onafhankelijke en onpartijdige beoordeling van de betrouwbaarheid, beveiliging, effectiviteit en efficiency van geautomatiseerde informatiesystemen, de organisatie van de automatiseringsafdeling en de technisch/organisatorische infrastructuur van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Het doel is de opdrachtgever zekerheid te geven over de mate waarin de verantwoordelijke zijn zaken op orde heeft (‘in control is’).

Eenheid
De samenstelling van een artikel zoals die bij S&H normaal gesproken verwerkt wordt en als zodanig als basiseenheid in het systeem vermeld staat.

Eenmalige machtiging
Toestemming van een consument om, na een overeengekomen prestatie, eenmalig een bedrag ten laste van de rekening van die consument te laten afschrijven zonder verdere tussenkomst van die consument.

Eigen lay-out
Een document waarvan de lay-out afwijkt van de S&H standaard.

Eindafrekening
De factuur die aan het einde van een actie, contract of andere vorm van samenwerking wordt opgemaakt en die alle kosten die contractueel nog verschuldigd zijn. Na het voldoen daarvan kunnen de resterende goederen en overige eigendommen worden vrijgegeven en wordt de actiemap formeel gesloten.

Etiket
Een (eventueel zelfklevend) strookje papier of stof dat op of aan een voorwerp bevestigd wordt om bepaalde informatie te verschaffen.

Europallet
Een pallet van 80 cm breed en 120 cm diep. Is de Europese standaard.

Expeditie
De locatie waar gereed product na voormelding bij de vervoerder tijdelijk wordt opgeslagen tot het moment van uitslag.

Extern bestand
Een verzameling gegevens die van buiten de ontvangende organisatie komt en door de ontvanger in een eigen systeem moet worden ingelezen.

Externe faalkosten
Faalkosten die pas door de ontvanger worden ontdekt.

Extranet
Een privé internetsite die door een beperkt aantal bedrijven wordt gebruikt om op een veilige manier informatie te kunnen delen en zaken te kunnen doen.

Faalkosten
Verspillingen naar aanleiding van fouten of gebrekkige communicatie en/of controles.

Factuur
Een lijst met te leveren of geleverde goederen of diensten met vermelding van de overeengekomen prijzen, in- en/of exclusief BTW.

FeFo
Het FEFO-principe (First Expired – First Out). Dit lijkt erg op FIFO en betekent dat hetgeen de kortste (meest nabije) vervaldag heeft, het eerst wordt uitgeleverd. Dit principe bewijst zijn kracht (en doeltreffendheid) doordat het bijv. retouren zal beoordelen op basis van vervaldatum en niet op aankomstdatum.

FiFo
De aanduiding fifo is een afkorting van het Engelse “first in – first out” (dat wat er het eerst inkomt, gaat er ook weer het eerst uit). Het fifo-principe wordt gebruikt als een schappenvulsteem voor producten die onderhevig zijn aan aan bederf of verandering. Bij het vullen van een magazijnschap volgens het fifo-systeem worden de nieuwe artikelen achteraan bijgeplaatst. Hierdoor worden bij het orderpicken de oudste artikelen eerst meegenomen.

FTP
File Transfer Protocol is een protocol dat uitwisseling van bestanden tussen computers vergemakkelijkt. Het standaardiseert een aantal dingen die tussen besturingssystemen vaak verschillen.

Gereedproduct
Het eindproduct na afronding van de overeengekomen handelingen vóór uitslag en verzending.

Globaal
Niet gedetailleerd.

Groeperen
Het rangschikken en samenvoegen van bepaalde artikelen tot een nieuwe eenheid.

‘Go’
Het moment waarop mondeling of schriftelijk ondubbelzinnig overeengekomen wordt om te gaan samenwerken. Dit gaat vooraf aan de implementatie en het ‘lífe’ gaan behoeft niet gelijk te zijn aan het moment waarin een voorovereenkomst of contract ondertekend wordt.

Groupware
Software met behulp waarvan een groep gebruikers via een netwerk samen kunnen werken.

Halffabrikaat
Een product dat verder verwerkt of gegroepeerd wordt om een nieuw artikel te vormen.

Hardware
De vaste elektronische en mechanische onderdelen van een computersysteem.

Hergroeperen
Het opnieuw rangschikken en samenvoegen van bepaalde artikelen tot een nieuwe eenheid.

Host
De centrale computer van een systeem.

IBAN-nummer
Het IBAN is een bankrekeningnummer om grensoverschrijdende betaaldiensten binnen Europa te standaardiseren. Het IBAN bevat voldoende informatie om zowel de bank als de rekening van de begunstigde te identificeren. Daardoor kan een grensoverschrijdende betaling naar een IBAN geautomatiseerd en foutloos worden doorgestuurd naar de bank van de begunstigde.

Implementatie
Het inregelen en in gebruik nemen van een dienst of procesonderdeel.

Importeren
Het inlezen van gegevens vanuit een externe bron.

Inbound callcenter
Een callcenter dat voornamelijk is ingericht om inkomende telefoongesprekken af te handelen, eventueel aangevuld met enkele follow-up activiteiten.

Incasso
Het geautomatiseerd incasseren van bedragen namens klanten naar aanleiding van aan consumenten geleverde prestaties.

Incasso-risico
Dat deel van een incassorun waarvan het niet lukt om het beoogde bedrag daadwerkelijk te incasseren.

Incomplete inzending
Een ontvangen schriftelijke of elektronische inzending die onvoldoende of onjuiste gegevens bevat om tot verwerking daarvan te kunnen overgaan.

Informatie
Een verzameling gegevens of een bericht dat een waardevolle overdracht van kennis verschaft.

Inlezen
Gegevens digitaal in de computer inbrengen.

Inpakken
Het, na het orderpicken en de controle daarop, fysiek in verzendverpakking plaatsten van artikelen.

Inpakstraat
Volledig geautomatiseerde inpakmachine voor artikelen ter grootte van een DVD.

Input
Gegevens, Informatie, materiaal en tijd dat ergens aan toegevoegd wordt.

Inrichten
Het voorbereiden, indelen en/of aanpassen van iets zodat het geschikt is voor het beoogd gebruik.

Inrichtingseisen
De vooraf vastgestelde functionaliteit, kenmerken en opbouw waaraan iets na de inrichting daarvan dient te voldoen.

Inslag
Het in ontvangst nemen van goederen en na bevredigende controle, het registreren en op locatie plaatsen van daarvan.

Inslagcontrole
De kwantitatieve en eventueel kwalitatieve controle van inkomende goederen.

Inslagmagazijn
De fysieke locatie waarin goederen bij aankomst ontvangen worden, waar de document- en inslagcontrole plaatsvindt en goederen blijven totdat ze vrij worden gegeven voor opslag in een werkmagazijn.

Instabiel
Iets waarvan bij gebruik onzeker is dat de functionaliteit en/of de uitkomst altijd betrouwbaar is.

Instructie
Een aanwijzing van wat gedaan en/of hoe gehandeld moet worden onder bepaalde omstandigheden.

Interface
Programma’s die verschillende toepassingen met elkaar verbinden. Het dient om verschillen tussen programma’s op te vangen en zodanig te ordenen dat de output van de verschillende toepassingen in een ander systeem bruikbaar zijn.

Interferentie
Tussenkomst; storing; belemmering.

Interne faalkosten
Faalkosten die ontdekt worden voordat product of dienst is geleverd.

Intranet
Een netwerk dat bedoeld is om binnen een organisatie informatie te ordenen en delen.

Inventarisatie
Het opmaken van de stand van zaken van iets.

IP (Internet protocol)
Een technische specificatie voor het verzenden van gegevens via het Internet.

Inzending
Een ontvangen document of bewijsstuk in welke vorm dan ook aan de hand waar van wij fulfilmentwerkzaamheden richting klant initiëren.

Karakter
Een letter, nummer, symbool of spatie.

Keyword
Een trefwoord of regel in een bericht, bijvoorbeeld ten behoeve van een zoekmachine.

Klantspecifiek
Een werkwijze of toepassing die gericht voor een bepaalde klant is geactiveerd.

Kick-off
De bijeenkomst waarin het startsein van het officiële begin van een activiteit wordt gegeven.

Klachtendossier
De registratie van vragen, verzoeken, retouren en uitingen van ontevredenheid van klanten.

Klantenservice
Een afdeling waar consumenten terecht kunnen voor informatie over een artikel, de koop- en leveringsvoorwaarden van klanten, informatie aangaande de stand van zaken van een bestelling of levering en vragen en klachten naar aanleiding daarvan.

Kostenspecificatie
Bij sommige werkzaamheden is de diversiteit aan mogelijke kosten te groot, of de exacte detaillering van de verrichten activiteiten nog te onzeker om vooraf de kosten en of het gebruik te bepalen. In die gevallen wordt op basis van nacalculatie en de werkelijke gegevens door S&H gefactureerd.

KPI
Kritische Prestatie Indicatoren zijn de meetbare eenheden waarmee op verschillende deelgebieden de bijdrage aan de doelstelling kan worden vastgesteld. De zogeheten KPI’s zijn eigenlijk de numerieke bouwstenen van bijvoorbeeld een Balanced Scorecard. Ze bevatten informatie over data-bronnen, berekeningen, waarderingen en beoordelingen. Een KPI definitie dient aan de SMART principes te voldoen.

Kwalitatief
Een verwijzing naar informatie die de kwaliteit van iets betreffen.

Kwaliteit
Kwaliteit geeft aan of het product of de dienst overeenkomt met hetgeen wat de consument ervan verwacht.

Kwantitatief
Een verwijzing naar informatie die de kwantiteit van iets betreffen.

Kwantiteit
De hoeveelheid van een substantie, of het aantal voorwerpen. Kwantiteit wordt veelvuldig als tegenstelling van kwaliteit gezien; de beide begrippen zijn echter niet werkelijk elkaars tegendeel.

Lay-out
De indeling van een document, bestand of locatie

Legbord
Een fysieke opslaglocatie van maximaal 50 x 50 x 100 cm.

Legbordplaats
Een locatie in het orderpickmagazijn waar één artikelnummer ligt.

‘Live’ gaan
Het operationeel activeren van een proces.

LiFo
Last in First out: een werkwijze waarin afhandeling of uitlevering geschiedt op basis van de volgorde van binnenkomst. Hetgeen het laatst ontvangen is, wordt als eerste verwerkt.

Lotnummer
Een nummer wat bij binnenkomst bij S&H wordt meegegeven aan een THT artikel. Dit om het FeFo principe te hanteren.

Maandelijkse kosten
Die kosten die onafhankelijk van de werkelijke hoeveelheid verrichte werkzaamheden en/of benutte capaciteit aan een consument in rekening wordt gebracht gedurende de contractperiode.

Maatwerk
Iets dat speciaal en naar specificatie van een klant wordt gemaakt of uitgevoerd.

Machtiging
Toestemming van een consument om, na een overeengekomen prestatie, een bedrag ten laste van de rekening van die klant te laten afschrijven zonder verdere tussenkomst van die consument.

Media
Ieder middel tot overdracht en verspreiding van kennis, gegevens en/of informatie.

Meerprijs
Extra kosten die in rekening worden gebracht indien de te leveren of geleverde goederen of diensten afwijken van hetgeen standaard overeengekomen is.

Metagegevens
Nadere detailgegevens over gegevens.

Middleware
Software die tussen twee of meer soorten software in staat en de informatie die er tussen uitgewisseld wordt, vertaalt.

Miscommunicatie
Een onbekend, niet begrepen of verkeerd geïnterpreteerd woord waardoor een communicatiecyclus niet voltooid is.

Module
Onderdelen van ons dienstverleningspakket die onafhankelijk van elkaar zijn af te nemen.

Mutatie
Een verandering of aanpassing in een bestaande situatie.

Niet-gepersonaliseerd
Een document die niet op naam is gesteld.

Niet-standaardvervoer
Vervoer via andere vervoerders of met afwijkende condities dan de reguliere verzendstroom met de standaard door S&H ingezette vervoerders.

Node
Een node is een verbinding in een netwerk, zoals een computer, printer of ander soort apparaat. Elke node heeft een eigen, uniek netwerkadres.

Nodenaam
Een veld in een datamodel.

Normtijden
De doorlooptijd die onder normale omstandigheden als richtsnoer dient.

OLA
Optisch leesbare acceptgiro. Een acceptgiro die met een speciaal OCR-B lettertype is ingedrukt waardoor deze machinaal in te lezen is.

OLAP
On-Line Analytical Processing. Een online analytische database waarin complexe zoekopdrachten kunnen worden uitgevoerd op basis van meerdere criteria.

Omverpakken
Het veranderen van de oorspronkelijke verpakking(eenheid) van een artikel en het, eventueel samen met andere artikelen, in een zelfde of andere samenstelling in een nieuw omhulsel doen of groeperen.

Omverpakking
Een standaard verpakkingseenheid voor een aantal gelijke artikelen.

On-line
Een openstaande verbinding tussen verschillende systemen.

Ontdubbelen
Een geautomatiseerd proces waarbij de identieke records uit een gedefinieerde database worden geselecteerd en verwijderd.

Oorzaak
Het punt van oorsprong van iets. Het oplossen daarvan leidt concreet tot herstel.

Opdracht
Een bericht die leidt tot het uitvoeren van een taak.

Operationele fase
De periode vanaf het moment dat iets klaar is voor gebruik tot het moment dat die activiteit formeel is stopgezet.

Opslag
Het opslaan en in voorraad houden van goederen.

Opslagcondities
De voorwaarden waaronder de voorraad dient te worden opgeslagen.

Opslaglocatie
De fysieke plaats waar de voorraad zich bevindt.

Opstartkosten
Kosten die gerelateerd aan het opstarten van een proces en die, onafhankelijk van de daadwerkelijke uitgevoerde hoeveelheid werkzaamheden, verschuldigd zijn.

Optimalisatie
Het bewerkstelligen van de meest gunstige voorwaarden of omstandigheden voor iets.

Optisch
Iets bekijken.

Optische controle
Een controle van iets op basis van de indruk die ontstaat naar aanleiding van het globaal bekijken van het voorwerp.

Orderintake
Het moment van schriftelijke, telefonische of elektronische ontvangst van een opdracht.

Orderpick
Het uit opslag halen en voorsorteren van artikelen die nodig zijn voor het verzenden van een opdracht.

Orderpickunit
De standaard besteleenheid waarvan de klant heeft bepaald dat een artikel samengesteld en in opdracht genomen moet worden.

Orderregel
Een hoeveelheid identieke artikelen die gelijktijdig via eenzelfde responsemiddel door S&H wordt ontvangen.

Outbound callcenter
Een callcenter dat qua bezetting, training en ondersteunende software is ingericht om uitgaande telefoongesprekken op kwalitatieve wijze te initiëren en af te handelen, eventueel aangevuld met enkele follow-up activiteiten.

Output
De gegevens, informatie, producten of prestaties die de uitkomst zijn van een proces.

Overeenkomst
Een mondelinge of schriftelijke afspraak.

Overflow
Dat gedeelte van iets dat de maximum beschikbare (verwerkings)capaciteit daar van overschrijdt.

Pakbon
Een bij een zending bijgesloten document die de inhoud van die zending beschrijft.

Pallet
Een verplaatsbaar platform dat gebruikt wordt om daarop geplaatste zaken te bewaren of te verplaatsen.

Palletplaats
De fysieke plaats waar een pallet kan worden opgeslagen. Let op: een blokpallet vraagt ca. 33% meer opslagruimte dan een Europallet, dus is de uiteindelijke capaciteit in aantal pallet- plaatsen mede afhankelijk van het soort pallet.

Performance
De snelheid waarmee een systeem reageert op verzoeken.

Periodiek
Een regelmatig terugkerend iets.

Planning
Een concept dat aangeeft hoe men te werk wil gaan, wat men zich heeft voorgenomen, wat men verwacht en hoe een en ander geordend zou moeten worden.

Plug-and-play
De mogelijkheid om, zonder speciale configuratie werkzaamheden, apparatuur of software te koppelen.

Portal
Een website die voor een gebruiker als toegangsport dient tot het Internet.

Porto
De vervoerskosten voor poststukken en pakketten.

Potentieel
Het maximaal mogelijke aan omzet, response, capaciteit, enz.

Prepostale verwerking
Het verzendgereed maken van een poststuk of pakket, inclusief de aanmaak van de nodige documenten zoals pakbon, adresdrager, enz.

Printrun
De voorbereidingen en het uitvoeren van een printopdracht voor een serie gedrukte documenten, inclusief het klaarzetten van een bestand en het fysiek printen van documenten.

Proces
Een systematisch geheel van regels dat omschrijft wat de aard en volgorde van bepaalde werkzaamheden dient te zijn. Een proces leidt via input tot output.

Procesbeschrijving
Het in kaart brengen en documenteren van een proces.

Procescontroles
De toezicht op een proces om zo grip te hebben op de verschillende procesonderdelen zodat passende maatregelen genomen kunnen worden om de goede voortgang daarvan veilig te stellen.

Proceseigenaar
Diegene die verantwoordelijk is voor een juiste input en output van een proces. De taken die daarbij behoren kunnen worden gedelegeerd maar de verantwoordelijkheid nooit.

Procesinrichting
De voorbereidende werkzaamheden die er voor moeten zorgen dat een proces de beoogde output levert.

Procesonderdeel
De verschillende elementen van proces die samen het verloop en uitkomst van dat proces bepalen.

Producteigenschappen
Karakteristieke kenmerken die worden geacht te behoren bij of inherent zijn aan een bepaald artikel.

Productfulfilment
Het uitvoeren van aan goederen gerelateerde diensten op het gebied van responseverwerking, logistiek, financiën, administratie, handling, klantencommunicatie en databaseopbouw in opdracht van derden.

Project
Een fulfilment activiteit waarvan de uitvoering door S&H gecoördineerd wordt.

Projectmanagement
Het opzetten, coördineren en bewaken van een fulfilment activiteit.

Projectsheet
In deze sheet staat alle informatie over een project vermeld. Dit wordt gebruikt voor het opzetten van een nieuw traject.

Protocol
Een afgesproken standaard die is ontworpen om computers en randapparaten met elkaar te kunnen verbinden en gegevens te laten uitwisselen.

Provisie
Het aan creditcard maatschappijen verschuldigd en door hen rechtstreeks in te houden bedrag als vergoeding voor hun bemiddeling en dienstverlening. Dit bedraagt, afhankelijk van de creditcardmaatschappij ca. 3½ tot 6%.

PSP
Payment Service Provider. Een PSP treedt als intermediair op om digitale betalingen tot stand te brengen.

Quarantaine
Een tijdelijke afzondering van goederen omdat iets nader onderzocht moet worden voordat ze in een vervolgtraject kunnen worden opgenomen.

Query
Een zoekopdracht in een database.

Quick Scan
Een voorstudie om een situatie in kaart te brengen.

Rapportage
Een bericht of verslag van vordering en/of de stand van zaken op een bepaald moment.

Rapportage mailer
Een programma welke het mogelijk maakt om op vastgestelde momenten een rapportage te versturen naar verschillende e-mailadressen.

Realtime
Wanneer commando’s direct in een computersysteem verwerkt worden en die vervolgens direct effect hebben op andere gegevens die daar aan gerelateerd zijn.

Redemptie
De response op een DM-activiteit.

Redemptiefactor
De hoeveelheid redemptie als percentage van het aantal uitgezette contacten.

Reciprociteit
Een sociaal verschijnsel waarbij één mens bereid is een ander een dienst te verlenen wanneer hij weet dat hij hiervoor op een later tijdstip een wederdienst kan verwachten, of op dat moment zelf die wederdienst bewijst.

Reconciliatie
Het op elkaar afstemmen van ontvangen bedragen met openstaande facturen, de betreffende orders en de daaraan gerelateerde voorraadbewegingen.

Record
Logische eenheid of verzameling gegevens of velden in een database die bij elkaar horen.

Record locking
Een methodiek om een bestand door meerdere gebruikers tegelijkertijd te laten openen, maar het record waar op dat moment in gewerkt wordt, slechts door één gebruiker tegelijkertijd te kunnen laten wijzigen om te voorkomen dat er fouten ontstaan door het tegelijkertijd wijzigen van dezelfde data.

Registratie
Het vastleggen van gegevens.

Reguliere servicelijn
Een servicelijn waarvan het telefoonnummer begint met het kengetal van Moerdijk, te weten 0168 of 088.

Relationele database
Een database met een verzameling van aan elkaar gerelateerde gegevens. Ieder stukje data heeft een relatie met een ander stukje data in die database. In een spreadsheet is dat bijvoorbeeld niet automatisch het geval. Denk aan bijvoorbeeld een functie of persoon: een relatie is dat die persoon bij een functie hoort.

Rembours
Een verzendwijze waarbij de ontvanger op het moment van aflevering een zending dient te betalen voordat men deze in ontvangst kan nemen. Deze dienst kent een meerprijs.

Rendement
De opbrengst van iets in verhouding tot de inspanning of kosten daarvan.

Response
Een actie, reactie of antwoord op een prikkel of oproep om te reageren.

Response gerelateerd
De hoeveelheid werkzaamheden en/of de hoogte van kosten zijn afhankelijk van de ontvangen response op een activiteit.

Responsemiddel
De wijze waarop men reageert of kan reageren op een oproep of prikkel, bijvoorbeeld een antwoordkaart, bestelformulier, fax, telefoon, e-mail, internet en SMS.

Responseverwerking
Het inlezen, of (eventueel na telefonische aanname) invoeren van response in Rimses.

Retour
Een zending die terugkomt bij S&H omdat deze niet afgeleverd kan worden, geweigerd wordt of door de consument teruggestuurd wordt.

Retourverwerking
De fysieke en administratieve verwerking van retouren.

Rolcontainer
Een verrijdbaar platform van PostNL die gebruikt wordt om een verzameling pakketten binnen het PostNL-proces te vervoeren.

Router
Een stuk hardware dat netwerken aan elkaar koppelt, waarbij ook koppelingen tussen net werken met verschillende protocollen mogelijk is. De router zorgt ervoor dat alle gegevens die een netwerk van buiten inkomt en van binnen uitgaat op de juiste plaats terechtkomt.

Run
Een procedure waarbij transacties voor enige tijd worden opgeslagen voordat ze ter uitvoering worden doorgestuurd (zie ook Batchverwerking)

Samengesteld product
Een verzameling producten, documenten die samen een artikeleneenheid vormen.

Schriftelijk
Een verzamelwoord voor correspondentie via documenten en faxen.

Sealen
Het in krimpolie of ‘plastic’ insluiten van een document, product of zending.

Semi-standaard
Iets dat niet tot de reguliere S&H standaard behoort maar geleverd kan worden dat daar expliciet maatwerk voor geleverd dient te worden.

SEPA
Single Euro Payments Area. De totstandkoming van de Single Euro Payments Area (SEPA) was een belangrijke stap voor de vorming van een geïntegreerde Europese betaalmarkt, als logisch en noodzakelijk onderdeel van de Economische en Monetaire Unie (EMU) en de Europese interne markt.

Server
Een computersysteem dat de toegang tot een netwerk of netwerkhulpbronnen beheert.

Servicelevel
Een overeengekomen prestatieniveau.

Servicelijn
De mogelijkheid om telefonisch vragen, klachten en opdrachten van consumenten te kunnen afhandelen.

SKU
Stock Keeping Unit. Een product, document of bijlage of een samengestelde hoeveelheid of combinatie daarvan die door S&H als één eenheid in één maat, uitvoering en/of kleurstelling als uniek identificeerbare eenheid ter fulfilment in het automatiseringssysteem wordt opgenomen.

SLA
Service Level Agreement. Wordt veelal afgekort tot SLA en is een afspraak tussen twee partijen waarin beschreven staat aan welke kwaliteitseisen een dienst moet voldoen.

Teken
Eén karakter.

Template
Sjabloon. Een bijna kant en klaar voorbeelddocument.

Toeslag
Een bedrag dat onder bepaalde voorwaarden aan prijs toegevoegd wordt.

Track & Trace (T&T)
Een verzendwijze waarbij de goederenbewegingen zodanig worden geregistreerd dat de locatie en de verschillende stadia van het logistieke proces van de zending gecontroleerd kan worden.

Transaction Organizer
Een coördinerende instantie die gegevens en informatie en goederen stromen vanuit verschillende bronnen controleert, stroomlijnt en doorstuurt naar een volg de schakel in een fulfilmentketen en daarover rapporteert.

Transfer
Een interne verplaatsing van goederen.

Uitslag
Het fysiek verplaatsen van gereed product vanuit de expeditie naar het aan staande vervoermiddel en de overdracht van de het proceseigendom aan de vervoerder.

Upload
Het versturen van informatie vanuit je eigen computer naar een andere computer, vaak via modem.

VAF
Value Added Fulfilment: aanvullende fulfilmentdiensten naast de voornaamste vormen van fulfilment.

VAL
Value Added Logistics: aanvullende logistieke diensten naast de voornaamste vormen van logistieke dienstverlening.

Variabele kosten
De hoogte van die kosten veranderen (eventueel gedeeltelijk) mee met de hoeveelheid ontvangen response of het gebruik van bepaalde diensten.

Vaste kosten
De hoogte van die kosten blijven gelijk ongeacht de hoeveelheid ontvangen response of het gebruik van bepaalde diensten.

Vaste veldlengte
Een indelingsmethodiek aan de hand waarvan bij het de opbouw van databestanden de opbouw van verschillende gegevens te onderscheiden is door het vaste aantal tekens in dat veld. Alle gegevens die zich in die vooraf gedefinieerde veldlengte bevinden, worden geachte tot dat veld te behoren.

Veld
Onderdeel van een database dat een bepaald type gegevens bevat.

Verantwoordelijkheid
De plicht om ten aanzien van iets rekenschap te geven en daarop toezicht te houden of daarvoor te zorgen. Deze plicht kan niet worden gedelegeerd.

Verdichten
Het samenvoegen van bepaalde gegevens.

Verifiëren
De juistheid van iets onderzoeken en vaststellen.

Verpakking
Een omhulsel dat waarin een artikel of zending wordt verpakt om het te beschermen, presenteren of verzenden.

Verpakkingsmateriaal
De enveloppen, dozen of folie, inclusief tape en opvulmateriaal, die door S&H gebruikt worden om iets verzend gereed te maken.

Versienummer
Een versienummer wordt gebruikt om verschillende versies van hetzelfde product of van hetzelfde document van elkaar te kunnen onderscheiden. Met name voor software en documenten worden versienummers veel gebruikt

Verzendbevestiging
Een elektronische bevestiging dat een opdracht verzonden is, met de eventuele daarbij behorende kerngegevens ten behoeve van track & trace activiteiten.

Verzendcondities
De voorwaarden waaraan een zending volgens de organisatie die een en ander zal vervoeren dient te voldoen.

Voice packing
Inpakken middels een voice gestuurd computersysteem.

Voice picking
Orderpicken middels een voice gestuurd computersysteem.

VPN
Virtual Private Network. Is een eigen, afgesloten datanetwerk dat door één of meerdere bedrijven wordt gebruikt, dat onderliggend gebruikmaakt van een publiek netwerk als het Internet.

Webreports
Een online applicatie waarin klanten informatie kunnen vinden over de huidige stand van zaken van hun acties. Zoals voorraad, openstaande posten, backorders, etc.

XML
eXtensible Markup Language (XML) is een standaard voor het definiëren van formele markup-talen voor de representatie van gestructureerde gegevens in de vorm van platte tekst. Deze representatie is zowel machineleesbaar als leesbaar voor de mens. Met andere woorden: XML is een bepaalde manier om gegevens gestructureerd vast te leggen.

Het is ontworpen om zowel door een programma als door een mens leesbaar te zijn. XML is niet alleen geschikt om gegevens in op te slaan maar wordt de laatste tijd ook meer en meer gebruikt om gegevens via het internet te versturen.